เว็บสำนักพุทธจังหวัด

เว็บไซต์หน่วยงาน

Home วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2009 เวลา 03:30

วิสัยทัศน์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

พันธกิจ
๑) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
๒) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๓) จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
๔) ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
๕) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

ค่านิยมองค์กร
ถูกต้อง เป็นธรรม

คำขวัญ
สามัคคี มีคุณธรรม นำสันติสุข

LAST_UPDATED2
 
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Valid XHTML and CSS.