ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายพิพัฒน์  บุญคุ้มอยู่
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นายวิเชียร  ทองสีอ่อน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายธนกฤต  คงสงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ชนก จิตต์มีธรรม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางรุจรินทร์  จงไกรจักร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 36,573