พศจ.ยะลา นำภัตตาหาร ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดตรีมิตร ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อแก้ไขปัญหามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID-19) ในกิจของสงฆ์ กำหนดให้พระภิกษุ สามเณรจังหวัดยะลา “งดการรับบิณฑบาต” นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผอ.พศจ.ยะลา ได้ประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา พศจ.ยะลา จัดประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  คณะกรรมการคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 และ มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ การจัดกิจกรรม การประกอบพิธีกรรมทางพระพ นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผอ.พศจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโควิด-19 ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2564 นายพิพัฒน์ บุญคุ้มอยู่ ผอ.พศจ.ยะลาเข้าร่วมประชุมหารือ การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,266