คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ประจำหนใต้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯ ณ บ้านบันนังกระแจะ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
     พระมหากรกฎ เขมปญฺโญ ( ปธ.๙) เจ้าคณะอำเภอธารโต
      นายวิวัฒน์ วันกุมภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา และนางสาววราภรณ์  เงินราษฎร์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา  ให้การต้อนรับ

🙏 พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา 
🙏 พระสิริจริยาลังการ  เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี 
🙏 พระมหาคลี จารุวํโส ( ปธ.๙) เจ้าคณะจังหวัดสตูล คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ประจำหนใต้   พร้อมด้วย พระมหามงคล โชติปญฺโญ พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดปัตตานี
🙏 พระปลัดอาคม อคฺคธมฺโม พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี 
👉 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕"(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีประจำปี ๒๕๖๓) ณ   บ้านบันนังกระแจะ หมู่ที่ ๕ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
 🙏 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาและคณะกรรมการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" บ้านบันนังกระแจะ ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณทุกรูป และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ประจำหนใต้ ที่ให้ความเมตตา ให้คำปรึกษา แนวทาง ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2275